Jak používat ochranné pomůcky

Je možné respirátory a polomasky třídy FFP3 podle ČSN EN 149+A1 sterilizovat pomocí UV-C záření a znovu používat?

Stanovisko ke sterilizaci respirátorů UV zářením paní doktorko,

Respirátory jsou jednorázové zdravotnické pomůcky a jejich resterilizace není možná, pokud jejich výrobce neurčí jinak. Ultrafialové záření není standardizovanou sterilizační metodou, jedná se výhradně o doplňkovou metodu po řádně provedené dezinfekci a čistění neporézních ploch a povrchů. Daná skutečnost vychází z prováděcího právního předpisu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

Dále vycházíme z české technické normy ČSN EN 149+A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky k ochraně proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení (dále jen „ČSN EN 149+A1). Zmíněná norma uvádí, že tyto ochranné prostředky dýchacích orgánů jsou navrženy k ochraně jak před pevnými, tak i před kapalnými aerosoly. Norma stanovuje, že v případě, kdyby byly respirátory či filtrační polomasky určeny pro opakované použití, musely by použité materiály odolat čistícím a dezinfekčním prostředkům a postupům, které jsou doporučeny výrobcem.

Dále norma ČSN EN 149+A1 požaduje, aby respirátor nebo filtrační polomaska, která by byla případně určená pro opakované použití po čistění a dezinfekci vyhovovala požadavku na průnik pro příslušnou třídu. Obecně lze uvést, že maximální průnik zkušebního aerosolu pro třídu FFP3 nesmí být větší než 1 %. Kromě toho uvádíme, že norma stanovuje i další požadavky než pouze filtrační schopnosti, které umožňují respirátoru zcela plnit funkci (např. přijatelný dýchací odpor apod.).

Rezort zdravotnictví nedisponuje potvrzením, že by po čištění a případné desinfekci respirátory nebo polomasky naplňovaly požadovaný průnik aerosolu.