Novinky

Dotační program MPSV

Na základě §104 lze do 31.12.2020 nadále podávat individuální žádosti na proplacení  uznatelného nákladu při zvýšení provozních výdajů u nákupu jednorázových ochranných a zdravotnických pomůcek. 

 

Žádosti sepsané volnou formou mohou být zasílány na odbor sociálních služeb MPSV.

108

ZÁKON

ze dne 14. března 2006

o sociálních službách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 104

(1) Ze státního rozpočtu mohou být podle zvláštního právního předpisu38) poskytovány účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.

(2) Dotace podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo.

(3) Dotaci lze poskytnout

a) na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter,

b) na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na vzdělávání pracovníků v sociálních službách, na podporu kvality sociálních služeb a na zpracování střednědobých plánů krajů a plánů obcí v oblasti sociálních služeb,

c) v případě mimořádných situací; mimořádnou situací se rozumí zejména živelní pohroma, požár, ekologická nebo průmyslová havárie.

(4) Na financování činností podle odstavce 3 v oblasti poskytování sociálních služeb se mohou podílet také programy financované v rámci Strukturálních fondů Evropských společenství a dalších programů Evropských společenství.

(5) Na poskytnutí dotace není právní nárok36).

(6) Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program (software) pro podávání žádostí o dotace a poskytuje bezplatně tento program, včetně jeho aktualizací, krajským úřadům a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 odst. 1. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni používat počítačový program pro podávání žádostí o dotace, který jim ministerstvo poskytne. Krajský úřad se prostřednictvím počítačového programu vyjadřuje k podpoře pro danou sociální službu.

 

 

 

dotace

Jak používat ochranné pomůcky

Je možné respirátory a polomasky třídy FFP3 podle ČSN EN 149+A1 sterilizovat pomocí UV-C záření a znovu používat?

Stanovisko ke sterilizaci respirátorů UV zářením paní doktorko,

Respirátory jsou jednorázové zdravotnické pomůcky a jejich resterilizace není možná, pokud jejich výrobce neurčí jinak. Ultrafialové záření není standardizovanou sterilizační metodou, jedná se výhradně o doplňkovou metodu po řádně provedené dezinfekci a čistění neporézních ploch a povrchů. Daná skutečnost vychází z prováděcího právního předpisu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

Dále vycházíme z české technické normy ČSN EN 149+A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky k ochraně proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení (dále jen „ČSN EN 149+A1). Zmíněná norma uvádí, že tyto ochranné prostředky dýchacích orgánů jsou navrženy k ochraně jak před pevnými, tak i před kapalnými aerosoly. Norma stanovuje, že v případě, kdyby byly respirátory či filtrační polomasky určeny pro opakované použití, musely by použité materiály odolat čistícím a dezinfekčním prostředkům a postupům, které jsou doporučeny výrobcem.

Dále norma ČSN EN 149+A1 požaduje, aby respirátor nebo filtrační polomaska, která by byla případně určená pro opakované použití po čistění a dezinfekci vyhovovala požadavku na průnik pro příslušnou třídu. Obecně lze uvést, že maximální průnik zkušebního aerosolu pro třídu FFP3 nesmí být větší než 1 %. Kromě toho uvádíme, že norma stanovuje i další požadavky než pouze filtrační schopnosti, které umožňují respirátoru zcela plnit funkci (např. přijatelný dýchací odpor apod.).

Rezort zdravotnictví nedisponuje potvrzením, že by po čištění a případné desinfekci respirátory nebo polomasky naplňovaly požadovaný průnik aerosolu.

Roušky se vracejí. Od 1. září budou povinné v MHD i obchodech

Roušky budou od 1. září opět povinné ve veřejné dopravě i ve vnitřních prostorách – například v obchodech, ale i ve školách mimo třídy. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po jednání rady vlády pro zdravotní rizika. Zkrátí se naopak délka povinné karantény. Místo čtrnácti dnů budou lidé, u nichž je riziko, že budou nákazu dále šířit, doma jen deset dnů.

 

 green

zdroj:ČT

platba v eurech

Vážení obchodní přátelé,

 

platbu v eurech nyní můžete přepnout přímo v E-shopu a to v pravém horním rohu.

U mobilních telefonů se ikona posouvá do levého horního rohu.

 

eura

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.